išči
telefontel 05 6876 190
telefontel HR 099 4575 390

KROVNI SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PRI SKLEPANJU POGODB NA DALJAVO DRUŽBE ŠKERJANC shop d.o.o.

 1. SPLOŠNO
  • Uvodna določba
   Namen splošnih pogojev je ureditev pravic in obveznosti med potrošnikom in družbo ŠKERJANC shop d.o.o. pri sklepanju pogodb na podlagi organizirane prodaje na daljavo, ko stranki za namen sklenitve pogodbe uporabljata telefonsko komunikacijo.
  • Podatki o družbi
   Firma: ŠKERJANC shop d.o.o., proizvodnja in trgovina
   Naslov: Povžane 1f, 6242 Materija
   Sedež: Povžane
   Identifikacijska številka za DDV: SI51832933
   Matična številka: 9303634
   Telefonska številka: 05 6876 190
   Fax številka: /
   Elektronska pošta: info@skerjanc.com
 2. CENE BLAGA, STORITEV IN STROŠKI
  • Splošno pravilo Ceno blaga pri sklepanju pogodb zunaj poslovnih prostorov družba ŠKERJANC shop d.o.o. in potrošnik dogovorita skladno z določili pogodbe, primeroma: pogodba o dobavi, pogodba o prodaji ali druge ustrezne pogodbe, katere predmete je prodaja blaga ali skladno z veljavnim in potrošniku dostopnim cenikom ali specialnejšimi pogoji.
  • Ugodnosti
   Potrošnik je pri sklepanju pogodbe lahko upravičen do dodatnih ugodnosti pod pogojem:
   - da je bila ugodnost nudena potrošniku pod enakimi pogoji kot ostalim potrošnikom, ne glede na dokument, v katerem sta potrošnik in družba ŠKERJANC shop d.o.o. (ali trgovski zastopnik ali druga tretja ustrezno pooblaščena oseba) ugodnost dogovorila.
  • Dodatni stroški prevoza, dostave ali pošiljanja
   Družba ŠKERJANC shop d.o.o. se zavezuje, da bo potrošnika o dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja obveščala na primeren in zakonsko skladen način, tako da bodo informacije o stroških potrošniku dostopne v sami pogodbi, aneksu, na spletni strani družbe, drugih specialnejših pogojih družbe ali drugače, v vsakem primeru pa tako, da bodo informacije o stroških potrošniku dosegljive pred sklenitvijo pogodbe in v pisni obliki.
  • PLAČILNI POGOJI IN POGOJI DOSTAVE
   Družba ŠKERJANC shop d.o.o. se zaveže, da bo potrošnika o plačilnih pogojih in pogojih dostave obveščala na primeren način, tako da bodo dodatni pogoji potrošniku dostopni v sami pogodbi, aneksu, dostopni na spletni strani družbe ali v specialnejših splošnih pogojih družbe ali drugače, v vsakem primeru pa tako, d bodo informacije o dodatnih pogojih potrošniku dosegljive pred sklenitvijo pogodbe, v pisni obliki.
  • SKLENITEV POGODBE NA DALJAVO
   Pogodba je sklenjena, ko jo potrošnik posreduje družbi ali ko pošlje pisno izjavo, da ponudbo sprejema.
   Trajanje pogodbe družba ŠKERJANC shop d.o.o. in potrošnik uredita v sami pogodbi, aneksu k pogodbi, drugih specialnejših pogojih ali drugače, v vsakem primeru pa tako, da bo trajanje pogodbe potrošniku znano pred sklenitvijo pogodbe, v pisni obliki.
 3. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE IN STROŠKI ODSTOPA
  • Pravica do odstopa
   Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe. Odstopni rok praviloma poteče v 14 dneh od dne sklenitve pogodbe, pri čemer se glede tega roka upošteva 2. odstavek tega člena. Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti družbo ŠKERJANC shop d.o.o. o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe. V ta namen lahko potrošnik uporabi obrazec, ki je priloga in sestavni del teh splošnih pogojev. Družba ŠKERJANC shop d.o.o. bo upoštevala izjavo o odstopu od pogodbe, če bo ta posredovana pred iztekom odstopnega roka.

   Pri pogodbi začne odstopni rok 14 dni teči z dnem, ko:
   • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi posest nad blagom
   • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,
   • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,
   • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna,
   • z dnem sklenitve pogodbe, če je predmet pogodbe opravljanje storitev.

   Razen, če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v 14 dneh, kot to določa ta člen splošnih pogojev, pri naslednjih pogodbah:
   • o blagu, katerih cena je odvisna od nihanj na trgu, na katere družba ŠKERJANC shop d.o.o. nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe
   • o blagu, ki je izdelano po navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam,
   • o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro poteče rok uporabe,
   • o opravljanju storitev, če družba ŠKERJANC shop d.o.o. pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitev začelo na podlagi potrošnikovega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo družba ŠKERJANC shop d.o.o. izpolni,
   • o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat ali obstaja utemeljen sum, da je bil pečat odprt,
   • o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti,
   • pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk družbe ŠKERJANC shop d.o.o. na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če družba ŠKERJANC shop d.o.o. pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe,
   • o prevozu blaga, pri katerih družba ŠKERJANC shop d.o.o. zaveže, da bo izpolnila svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku.
  • Stroški
   Če potrošnik odstopi od pogodbe skladno s 6. členom teh splošnih pogojev, mu družba ŠKERJANC shop d.o.o. brez nepotrebnega soglašanja, nemudoma oz. najkasneje v 14 dneh od dneva prejetja pisnega obvestila o odstopju, povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani družbe ŠKERJANC shop d.o.o.). Tako vračilo družba ŠKERJANC shop d.o.o. izvede z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno pisno dogovorjeno drugače.
 4. KODEKS RAVNANJA IN NJEGOVA DOSTOPNOST
  Kodeks ravnanja je s povezanimi vsebinami dostopen na spletni strani: www.skerjanc.com.
 5. MINIMALNO TRAJANJE POTROŠNIKOVIH OBVEZNOSTI
  V kolikor pogodbena obveznost veže potrošnika, bo družba ŠKERJANC shop d.o.o. o tem potrošnika seznanila na ustrezen način, v vsakem primeru pa tako, da bo o minimalnem trajanju obveznosti potrošnik obveščen neposredno in pravočasno.
 6. ZAHTEVA ZA PREDČASNO DOBAVO BLAGA
  Kadar potrošnik poda zahtevo, da družba ŠKERJANC shop d.o.o. začne z dobavo blaga ali opravljanjem storitev pred iztekom odstopnega roka, se družba ŠKERJANC shop d.o.o. zaveže začeti z opravljanjem storitev ali dobavo blaga nemudoma, v nobenem primeru pa prej, kot to omogoča narava trga posameznega blaga in/ali specialnejša zakonodaja s področja ureditve trga blaga ali storitve, ki je predmet prodaje.
 7. PRITOŽBE
  Pritožbe, vključno z reklamacijami, ki se nanašajo na predmet pogodbe, lahko potrošnik sporoči na način in pod pogoji, kot to določajo pogodbena določila in/ali drugi splošni pogoji prodaje družbe ŠKERJANC shop d.o.o.
 8. STVARNE NAPAKE
  • Jamčevalni zahtevki, garancija
   Potrošnik lahko v primeru obstoja stvarne napake na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, pri prodaji pritožb izbira med uveljavljanjem:
   • Jamčevalnih zahtevkov: odprave napake na blagu ali vrnitve dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali zamenjave blaga z novim brezhibnim blagom oz. ponovne oprave storitve ali vrnitve plačanega zneska.
   Potrošnik lahko uveljavlja zahtevke v roku 2 mesecev od dneva, ko je stvarno napako odkril. Družba ŠKERJANC shop d.o.o. ne odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko mineta 2 leti odkar je bila stvar izročena oz. storitev opravljena, v kolikor gre za novo blago. Pri nakupu rabljenega izdelka, lahko stvarno napako potrošnik uveljavlja v največ enem letu od prevzema izdelka.

   • Garancije: v primeru, da potrošnik uveljavlja garancijo proti družbi ŠKERJANC shop d.o.o. in za blago, ki zapade pod garancijske pogoje in po predhodno izpolnjenih pogojih obstoja garancije za dano blago in predložitve pripadajočega računa, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak v rok 45 dni od dneva podaje dane zahteve. V primeru, da napake niso odpravljene v tem roku, lahko potrošnik zahteva zamenjavo blaga z enakim, novim in brezhibnim blagom. Če blago ni popravljeno oz. zamenjano v roku 45 dni, lahko potrošnik odstopi od posamezne prodajne pogodbe ali zahteva znižanje kupnine.
   • Reklamacije: les je naravni material. Zaradi vpliva okolja lahko spreminja težo, barvo, dimenzije in obliko. Širjenje in krčenje deske je običajna posledica vpliva spremembe temperature in vlažnosti okolice. V deževnem času se deske razširijo, v toplem in sončnem vremenu pa skrčijo. Dež, sonce in sprememba temperatur povzročajo spremembo barve lesa (od temnejših odtenkov do srebrne patine), manjše površinske razpoke, na površini se lahko pojavijo plesni in obarvanosti (modrivost). Vse te spremembe so posledice naravnih pojavov in narave lesa ter zaradi tega niso predmet reklamacije.
   Družba ŠKERJANC shop d.o.o. lahko, s ciljem razjasniti obstoj stvarne napake na blagu, blago, ki je predmet garancije, posreduje pooblaščenemu servisu ali drugemu pogodbenemu partnerju, ki je strokovno usposobljen za tovrstno presojo.
 9. Izjeme
  Šteje se, da je napaka na blagu ni stvarna v naslednjih primerih:
  • če ima blago lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
  • če ima blago lastnostni, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga potrošnik kupuje in je bilo tu družbi ŠKERJANC shop d.o.o. znano ali bi mu moralo biti znano
  • če ima blago lastnosti in odlike, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene ali predpisane,
  • če je družba ŠKERJANC shop d.o.o. izročila stvar, ki se ujema z vzorcem ali modelom in vzorec ali model ni bil prikazan le zaradi obvestila,
  • če je stvarna napaka posledica delovanja iz sfere potrošnika (primeroma: neupoštevanje navodil, poškodovanje blaga,…)
  • če stvarna napaka izvira iz sfere tretje osebe, na katero družba ŠKERJANC shop d.o.o. nima vpliva in ne obstoji zakonska podlaga za odgovornost v primeru tovrstnih napak
 10. KONČNE DOLOČBE
  • Pristojnost
  Morebitne spore bosta družba ŠKERJANC shop d.o.o. in potrošnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Kopru.
 11. OBJAVA IN UVELJAVITEV
  Vsakokratni veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani družbe www.skerjanc.com
  Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastalih zaradi spremenjene poslovne politike družbe ŠKERJANC shop d.o.o. ali veljavne zakonodaje.
  Ti splošni pogoji tvorijo sestavni del obstoječih pogodb in/ali specialnejših splošnih pogojev družbe ŠKERJANC shop d.o.o.
  Ti splošni pogoji veljajo od 1.9.2018 dalje in tvorijo sestavni del pogodb, ki so sklenjene po tem datumu.


Obrazec za odstop od pogodbe